top of page

ECONOMIE - MODERNE TALEN

3de graad Doorstroom finaliteit

BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.

 

Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

 

Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

 

De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. 

Economische wetenschappen.png
Economische wetenschappen.png

VISIE OP DE STUDIERICHTING

 • De studierichting Economie-Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds economische wetenschappen en bedrijfseconomische wetenschappen en anderzijds  moderne talen en communicatie centraal staan. 
   

 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in economische systemen (micro- en macro-economie) en een basisinzicht in een beperkt aantal beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie. 
   

 • Voor moderne talen gaat het om inhouden uit de taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation1 en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma. 
   

 • Economie-Moderne talen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit. 

LEERLINGENPROFIEL

 • Leerlingen Economie-Moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. 
   

 • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. 
   

 • Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze weten hoe taal als systeem werkt en zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze hanteren talige en literaire concepten op een abstracte manier. 

Economische wetenschappen.png
Economische wetenschappen.png

IETS VOOR JOU?

 Een leerling uit de studierichting Economie-Moderne talen: 

 • Is geïnteresseerd in abstract economisch denken; 

 • vindt het fijn om aan de slag te gaan met de toegepaste wiskunde in functie van economie; 

 • heeft belangstelling voor de economische actualiteit; 

 • gaat kritisch om met informatie; 

 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein; 

 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands; 

 • is geboeid door literatuur; 

 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan. 

SPECIFIEK VOOR DE STUDIERICHTING

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten

 • Aspecten van financiering en fiscaal recht

 • Accounting en analyse van de jaarrekening

 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, afgeleiden, integralen, statistiek

 • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur

 • Duits

Economische wetenschappen.png
Economische wetenschappen.png

EN NADIEN?

ECONOMIE - WISKUNDE hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies aan de universiteit of hogeschool.

 

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

​

 • Geesteswetenschap

  • Taal- en Letterkunde,

  • Toegepaste taalkunde,

  • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

 • Natuurwetenschap

  • ​/ 

 • Sociale wetenschap

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

  • Politieke en Sociale wetenschappen, 

  • Rechten,

  • Notariaat en Criminologische wetenschappen

  • Onderwijs

  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen)

BIJLAGEN

bottom of page