top of page

NATUURWETENSCHAPPEN

2de graad Doorstroom finaliteit

BESCHRIJVING

 • In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. 
  Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
  In het onderdeel Natuurwetenschappen krijg je een uitgebreide vorming biologie, chemie en fysica . 
  Voor het vak wiskunde is er uitgbreide vorming voorzien.

 • In Biologie leer je o.a. meer uitgebreid over:

  • het leven van planten, dieren en mensen

  • voortplanting

  • bouwstenen van de cellen

  • werking van organen, cellen, ...

  • micro-organismen, virussen, ...

  • ...

 • In Chemie leer je o.a. meer uitgebreid over:

  • de opbouw van materie

  • atomen en moleculen

  • hoe stoffen reageren op elkaar, hoe nieuwe stoffen kunnen onstaan

  • reactievergelijkingen en redoxvergelijkingen opstellen
   ...

 • In Fysica leer je o.a. meer uitgebreid over:

  • krachten en beweging

  • de structuur en eigenschappen van materie (vaste

  • stoffen, vloeistoffen en gassen)

  • energie (wat is warmte, arbeid, energie en de verbanden ertussen)

  • straling 
   ...

 • Je leert wetenschappelijk denken.
  Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum (labovaardigheden);

  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;

  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;

  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

  • koppelingen leggen tussen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven.

Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen

GOED OM TE WETEN

 • Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde.

 • Leerlingen zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren.

 • Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal.

 • Leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken.

 • Leerlingen hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken.

 • Leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

IETS VOOR JOU?

Leerlingenprofiel:

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

​

Jouw talenten

 • Ben je een theoretisch denker?

 • Ben jij een doorzetter en kan je zelfstandig werken? 

 • Heb je goede resultaten voor talen, wiskunde en natuurwetenschappen? 

 • Heb je een brede interesse en een goed taalgevoel? 

 • Kan jij analytisch en inzichtelijk denken?

 • Ben je geboeid door fenomenen uit de wiskunde, natuurwetenschappen, fysica, chemie en biologie en vind je het een uitdaging om ze planmatig te onderzoeken en op te lossen?

 • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

 

Dan is de richting Natuurwetenschappen iets voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten

 

Jouw uitdagingen

 • Je leert logisch redeneren;

 • Je leert vlot verbanden leggen;

 • Je leert problemen analyseren en wiskundig oplossen.

 • Je leert experimenteren in de vakken biologie, chemie en fysica.

 • Je voert zelfstandig onderzoeken uit tijdens labo’s.

 • Je werkt aan STEAME-projecten. 

WAT NA DE 2DE GRAAD?

Na de tweede graad Natuurwetenschappen heb je een ruime keuze uit zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden studierichtingen.

 

De meest logische keuze in de derde graad is

 • Biotechnologische en Chemische wetenschappen (doorstroom) 

 • Moderne talen-Wetenschappen (doorstroom)

 • Technologische wetenschappen en Engineering (doorstroom)

 • Wetenschappen-Wiskunde (doorstroom)

EN NADIEN?

Natuurwetenschappen hoort bij het doorstromingsonderwijs. Deze studierichting bereidt je voor op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters aan hogescholen en universiteiten) zoals geneeskunde, tandheelkunde, ingenieursopleidingen enz... of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors aan hogescholen).

Een uitgebreide waaier aan vervolgopleidingen is dus mogelijk. 

​

 • Geesteswetenschap

  • Taal- en Letterkunde,

  • Toegepaste taalkunde,

  • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen,

  • Oosterse talen en culturen,

  • Taal- en regiostudies)​

 • Sociale wetenschap

  • Onderwijs​

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

 • Natuurwetenschap

  • Architectuur,

  • Industriële wetenschappen en Technologie,

  • Productontwikkeling,

  • Toegepaste wetenschappen,

  • Toegepaste biologische wetenschappen 

  • Biotechniek,

  • Gecombineerde studiegebieden (digital design),

  • Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen,

  • Biomedische wetenschappen,

  • Biotechniek,

  • Bewegings -en Revalidatiewetenschappen,

  • Farmaceutische wetenschappen,

  • Nautische wetenschappen,

  • Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg,

  • Nautische wetenschappen

  • Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef),

  • Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef),

  • Diergeneeskunde

bottom of page